DELTA Modellen

Bekijk hier alle beschikbare modellen binnen DELTA. Klik op een model om de uitleg weer te geven. Wilt u de volledige modelbeschrijving van DELTA? Klik dan op de knop om deze te downloaden.

Percelen Mutatie

Bereken waar en hoe de ondergrond in uw gebied verandert met percelenmodellen op basis van verschillende jaren luchtfoto’s. Krijg in één duidelijk overzicht in veranderingen in groenpercelen en infrastructuur. Vorm hiermee de gegevens voor de bijwerking van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) of andere registraties.

Bereken op basis van twee verschillende jaren luchtfoto’s en groenpercelen (in een stad, dorp of gemeente) waar verandering in groen heeft plaatsgevonden. Toon het resultaat in een speciale lay-out, waarmee het mogelijk is de gevonden groenpercelen manueel te controleren.

Bereken op basis van twee verschillende jaren infrarood luchtfoto’s (CIR) en groenpercelen (in een stad, dorp of gemeente) waar verandering in het groen heeft plaatsgevonden. Door infrarood is het resultaat nauwkeuriger en is er minder handmatige controle nodig dan in de analyse zonder infraroodbeelden. Toon het resultaat in een speciale lay-out, waarmee het mogelijk is de gevonden groenpercelen manueel te controleren.

Snippergroen zijn groenvlakken die van de gemeente zijn, maar die geheel of gedeeltelijk door particulieren gebruikt worden. Vereenvoudig met dit model handmatige inspectie van oneigenlijk gebruik van gemeentelijke grond door particulieren. Detecteer snippergroen sneller, nauwkeuriger en semiautomatisch.

 

De input voor het model bestaat uit een luchtfoto, een infrarood beeld en vectorbestanden. De benodigde vectorbestanden voor het model, bestaan uit gemeentelijke percelen, kadastrale percelen en gebouwen (bijvoorbeeld vanuit de BAG). De minimaal vereiste groenoppervlakte moet worden ingesteld om de minimale oppervlakte van groenvlakken te detecteren die grenzen aan de kadastrale percelen. Snippergroen Mutatie Infrarood is ontwikkeld door IMAGEM in samenwerking met het Kadaster.

Bereken op basis van twee verschillende jaren luchtfoto’s en de wegdelen (in een stad, dorp of gemeente) waar verandering heeft plaatsgevonden binnen deze wegdelen. Detecteer daarnaast ook infrastructurele veranderingen, zoals nieuwbouw of de aanleg voor parkeerplekken.

Bereken op basis van twee verschillende jaren infrarood luchtfoto’s (CIR) en wegdelen (in een stad, dorp of gemeente) waar verandering heeft plaatsgevonden. Detecteer daarnaast ook infrastructurele veranderingen zoals nieuwbouw of de aanleg van parkeerplekken. Door infrarood is het resultaat nauwkeuriger en is er minder handmatige controle nodig dan in de analyse zonder infraroodbeelden.

Percelen Nulmeting

Voer automatisch een nulmeting uit op data van bijvoorbeeld groenpercelen en infrastructuur. Controleer met de nulmeting of de data van de basisregistratie overeenkomt met de luchtfotogegevens. De gecontroleerde verschillen uit deze set aan modellen kunnen gebruikt worden om registraties bij te werken.

Voer automatisch een nulmeting uit op data van groenpercelen. Controleer met de nulmeting of de data van de basisregistratie overeenkomt met de luchtfotogegevens. De gecontroleerde verschillen uit dit model kunnen gebruikt worden om de basisregistratie bij te werken.

 

De invoerdata van het model bestaat uit een RGB-luchtfoto, een infrarode luchtfoto (CIR) en vectorbestanden van groenpercelen en gebouwen vanuit bijvoorbeeld de BAG.

Voer automatisch een nulmeting uit op aanwezige data van wegdelen. Controleer met de nulmeting of de data van de basisregistratie overeenkomt met de luchtfotogegevens. De gecontroleerde verschillen uit dit model kunnen gebruikt worden om de basisregistratie bij te werken.

 

De invoerdata van het model bestaat uit een RGB-luchtfoto, een infrarode luchtfoto (CIR) en vectorbestanden van wegdelen en gebouwen vanuit bijvoorbeeld de BAG.

Ontbossing Mutatie

Zijn subsidieaanvragen voor productiebos nog wel conform de werkelijkheid? Wat is het aandeel natuurbos in uw grondgebied en strookt dit met het gewenste beleid? Beantwoord deze vragen met ‘Ontbossing Mutatie’ door snel inzichtelijk te krijgen waar boskap heeft plaatsgevonden.

Maak een berekening op basis van twee verschillende jaren hoogtemodellen en luchtfoto’s en een percelenbestand. Voer een detectie uit van alle percelen waarin ontbossing van (productie)bos plaatsgevonden heeft.

 

Toon het resultaat in een speciaal ontworpen lay-out. Zie vervolgens een lijst met percelen waarbij zeer waarschijnlijk ontbossing heeft plaatsgevonden. Alle ingevoerde percelen die niet onderhevig zijn aan ontbossing zijn verwijderd. De lijst met percelen waarbij de ontbossing zeer waarschijnlijk is, is snel manueel te controleren in de speciaal ontworpen viewer. Sla het gecontroleerde eindresultaat op in een extern vectorbestand, dat gebruikt kan worden binnen de handhaving van het natuurbeleid.

Bebouwing Mutatie

Het bijhouden van registraties zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een kerntaak van veel overheden. Daarnaast willen Asset Managers vaak ook grip houden op de actualiteit van hun geografische informatie met betrekking tot bebouwing. Hiervoor is deze collectie aan bebouwingsmodellen samengesteld. Binnen een paar klikken weet u wat er veranderd is en kunt u gericht registraties bijwerken.

Signaleer waar aanbouw heeft plaatsgevonden met twee hoogtebestanden en twee luchtfoto’s van verschillende tijdstippen aangevuld met een vectorbestand waarin de gebouwomlijningen (Building Footprints) geregistreerd zijn. Toon het resultaat in een speciale lay-out, waarmee het mogelijk is de gevonden aanbouwen manueel te controleren. Dit is nodig doordat bijvoorbeeld ook bomen en vrachtauto’s naast gebouwen als aanbouw gezien kunnen worden en meegenomen wordt als een mutatie binnen het signaleringsproces.

Bereken waar nieuwe bijgebouwen zijn geplaatst met twee luchtfoto’s, aangevuld met hoogtemodellen van verschillende jaren, een gebouwenbestand zoals de BAG en een percelenbestand. Toon het resultaat in een speciale lay-out, waarmee het mogelijk is de gevonden aanbouwen manueel te controleren. Dit is nodig doordat bijvoorbeeld bomen en vrachtauto’s op percelen als bijgebouw gezien kunnen worden.

Spoor veranderingen in daken op. De input voor dit model zijn twee hoogtebestanden en twee luchtfoto’s van twee verschillende tijdstippen (jaargangen) en een vectorbestand in de vorm van gebouwomlijningen (BAG). Binnen het model worden ook het minimale hoogteverschil en de minimale hoeveelheid aan veranderde oppervlakte ingevoerd als parameter.

Bebouwing Nulmeting

Het bijhouden van registraties zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een kerntaak van veel overheden. Daarnaast willen Asset Managers vaak ook grip houden op de actualiteit van hun geografische informatie met betrekking tot bebouwing. Hiervoor is deze collectie aan bebouwingsmodellen samengesteld. Binnen een paar klikken weet u wat er veranderd is en kunt u gericht registraties bijwerken. Bereken met deze set modellen automatisch zaken en detecteer verschillen tussen ingevoerde vectordata en luchtfoto’s.

Bereken of er binnen perceel gebouwen gesloopt zijn ten opzichte van het ingevoerde bestand waarop de nulmeting plaatsvindt; bijvoorbeeld de BGT of de BAG. Dit kunnen hoofdgebouwen zijn maar ook bijgebouwen. Het model berekent dit door middel van een hoogtebestand, een gebouwenbestand en een percelenbestand naast de ingevoerde luchtfoto.

Detecteer gesloopte gebouwen. Door infrarood kan het model onderscheid maken tussen bomen en gebouwen. De invoer bestaat uit bestaat uit een luchtfoto, een hoogtebestand (DSM) en vectorbestanden van percelen en gebouwen. Het model is nauwkeuriger dan het model zonder infrarooddata. Dit resulteert in een kleinere lijst van detectie van gesloopte gebouwen die manueel te controleren is.

 

Toon het resultaat in een speciale lay-out waarmee percelen met gesloopte gebouwen manueel gecontroleerd kunnen worden. Deze wordt snel uitgevoerd met de speciaal ontworpen functionaliteit.

Detecteer aanbouwen en bijgebouwen per perceel ten opzichte van het ingevoerde pandenbestand. De invoer bestaat uit een infrarode luchtfoto, een hoogtebestand (DSM) en vectorbestanden van percelen en panden.

 

Voer met de ingevoerde data de nulmeting uit en toon het resultaat in een speciale lay-out, waarmee het mogelijk is per perceel de aanbouwen en bijgebouwen manueel te controleren.

Gebouwvolume

Een belangrijke factor voor waardebepaling bij de WOZ-waarde is het gebouwvolume. Bereken met automatisch het gebouwvolume vanuit de combinatie van een hoogtemodel en gebouwcontouren.

Bereken op basis van een hoogtebestand (DSM) en een gebouwcontourenbestand (BAG) het volume van elk individueel gebouw. Voer een tussenberekening uit waarbij de gemiddelde maaiveldhoogte van de voet berekend wordt en beschikbaar is in het resultaat.

Waterdoorlaatbaarheid

Krijg op perceelniveau inzicht in de mate van verstening, zodat er een beeld ontstaat in het waterdoorlaatbaarheidsniveau van een wijk of buurt.

Bereken op basis van een vegetatie-index welke gebieden goed doorlatend zijn en welke gebieden minder goed of slecht doorlatend zijn. Hiervoor nodig zijn een infrarode luchtfoto, een gebouwenbestand en een percelenbestand. Het resultaat, een bestand, visualiseert duidelijk in welke gebieden binnen de percelen goed en welke gebieden minder goed doorlatend zijn. Daarnaast beschrijft een percelenbestand per perceel wat de oppervlakte en percentage is van het slecht doorlatend gebied ten opzichte van het gehele perceel.

Bereken het verschil tussen twee tijdstippen. Maak een analyse over welke percelen meer of minder doorlatend zijn geworden t.o.v. het jaar ervoor. Hiervoor zijn infrarode luchtfoto’s uit twee jaargangen, een gebouwenbestand en een percelenbestand nodig. Het resultaat van de analyse is een percelenbestand, waarin per perceel beschreven staat wat het verschil is van de oppervlakte van het slecht waterdoorlatende gebied met daarnaast het verschil in percentage. Hierdoor is beter af te leiden welke percelen het meest zijn veranderd en hierbij minder waterdoorlatend zijn geworden.

Stedelijke Hitte-Eilanden

Breng snel in kaart waar de grootste probleemgebieden in uw stad zijn met betrekking tot warmte-opbouw, gebaseerd op actuele open data in de vorm van satellietbeelden.

Bereken op basis van een Landsat 8 satellietbeeld met gebruik van de ‘split window algorithm’ (SWA) de temperatuur van het aardoppervlak in graden Celsius. Voer vervolgens een analyse uit naar welke gebieden gedefinieerd kunnen worden als hitte-eilanden.

 

Een van de parameters binnen het model is het ‘Minimale temperatuurverschil in graden celsius vergeleken met de directe omgeving’. Soms ontstaan door de gekozen invoer vele kleinere eilanden, die bij elkaar liggen. Daarom is het mogelijk om een nabewerkingsberekening toe te passen die deze gebieden samenvoegt. De invoer van dit model bestaat slechts uit een Landsat 8 satellietbeeld en het gebied van interesse, hiermee wordt de complete berekening uitgevoerd.

 

Vind snel hitte-eilanden door een geautomatiseerd overzicht te maken en zie wat de afwijking is met de omgevingstemperatuur per gevonden hitte-eiland.

Slootbarricades Mutatie

Signaleer barricades in sloten en rivieren. Waterschappen kunnen bijvoorbeeld met deze technologie een digitale schouw uitvoeren op hun watergangen.

Maak een berekening op basis van twee luchtfoto’s en hoogtemodellen van twee verschillende jaren en een vectorbestand met watergangen. Toon het resultaat in een speciaal ontworpen lay-out met een lijst met watergangen waarbij zeer waarschijnlijk barricadering aanwezig is. Controleer manueel de lijst zeer snel in de speciaal ontworpen viewer.

Puntenwolk

Verwerk puntenwolken, voor bijvoorbeeld converteren naar hoogtemodellen of het converteren naar 'true-orthos'. Gebruik hiermee puntenwolken als rasterbestanden in de andere modellen.

Bereken vanuit een puntenwolk een true ortho. Het model is ontwikkeld voor puntenwolken met RGB-opname. Hierbij worden alle kleine gaten (nodata) opgevuld m.g.v. interpolatie. Grotere gaten (nodata), waar zich bijvoorbeeld water bevindt, blijven gewoon bestaan.

Bereken vanuit een puntenwolk een true ortho. Het model is ontwikkeld voor puntenwolken met infraroodopname. Het verschil met het model voor RGB-puntenwolken is dat in dit model alle gaten (nodata) niet opgevuld worden. De infrarode waarden zijn de gemeten waarden, die gebruikt kunnen worden voor vegetatie berekeningen.

Bereken vanuit de puntenwolk een hoogtemodel. De output van dit model is een Digital Surface Model (DSM), wat staat voor een hoogtemodel waarin alle objecten voorkomen zoals huizen, vegetatie en auto’s.

 

Bijproducten

Dit zijn een aantal modellen voor additionele ondersteuning, zoals modellen waarmee ruw gedownloade “Landsat8” producten verwerkt worden naar bruikbare rasterbestanden. Daarnaast is er het model ‘Interpolatie van gaten in LiDAR DEM’, waarmee hoogtemodellen op een kwalitatief hoogwaardige manier dicht gerekend worden. Gebruik de resultaten van deze modellen in de andere modellen, bijvoorbeeld het Stedelijk Hitte-Eiland model.

Verwerk een ruwe download van een Landsat 8 package (.tar.gz) naar een bruikbaar Landsat 8 MS & TIRS. De pansharpening wordt automatisch uitgevoerd. De uiteindelijke uitkomst vanuit het model bestaat uit een .img met negen banden en een metadatabestand. Gebruik dit model om de ruwe Landsat 8 download te verwerken. Het resultaat kan direct ingeladen worden in ERDAS IMAGINE® of bijvoorbeeld in het model ‘Stedelijke Hitte-Eilanden’ gebruikt worden.

Hier wordt exact hetzelfde uitgevoerd als in het model ‘Samenvoegen Landsat 8 Banden’, alleen voor meerdere beelden tegelijk met slechts één druk op de knop. De input bestaat uit een folder waarin zich meerdere ruwe downloads (.tar.gz) moeten bevinden.

Interpoleer gaten in LiDAR hoogtemodellen. Deze ontstaan doordat het signaal niet (of niet goed) terugontvangen wordt. Voor bepaalde toepassingen zijn dichtberekende hoogtemodellen nodig.

 

In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen relatief kleine en grote gaten. Kleine gaten bevinden zich overal in het beeld. Deze kleine gaten worden opgevuld m.g.v. interpolatie met de hoogte van de omgeving. Grote gaten worden naar het maaiveld geïnterpoleerd. Deze gaten bevinden zich op water of waar geen signaal terugkomt door blokkering van objecten.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, interesse in een demo of wilt u een afspraak over DELTA?

Klik dan hieronder om met ons in contact te komen.